Polityka prywatności

 

1.    Informacje ogólne

Informacje ogólne
Niniejsze informacje zapewniają przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas zwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotu ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej tej kopii.

Gromadzenie danych na stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie (tj. „Administrator danych”)?
Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego informacje kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” tej strony. 

W jaki sposób gromadzimy twoje dane?
Zbieramy Twoje dane w wyniku udostępniania nam swoich danych. Mogą to być, np. informacje wprowadzone do naszego formularza kontaktowego.
Nasz system IT automatycznie zapisuje inne dane podczas zwiedzania naszej strony internetowej. Na dane te składają się przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas, w którym odwiedzono stronę). Te informacje jest rejestrowane automatycznie podczas wizyty na naszej stronie. 

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?
Część informacji jest generowana do zagwarantowania swobodnego świadczenia usług strony. Inne dane można wykorzystywać do analizy wzorców użytkownika.

Jakie prawa Ci przysługują jeśli chodzi o Twoje dane? 
Masz prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach danych i celach archiwizowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez konieczności uiszczenia opłaty za takie informacji. Masz również prawo do żądania, aby Twoje dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte. Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem przedstawionym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego lub innych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Masz również prawo wniesienia skargi do właściwej agencji nadzoru. Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z Deklaracji ochrony danych w sekcji „Prawo do ograniczenie przetwarzania danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie
Istnieje możliwość, że wzorce przeglądania  będą statystycznie analizowane podczas zwiedzania naszej strony. Takie analizy są wykonywane głównie poprzez pliki cookie i to, co określamy jako programy analizy. Z reguły analiza wzorców przeglądania prowadzone są anonimowo; czyli wzorców przeglądania nie można prześledzić z powrotem do Ciebie. Masz możliwość sprzeciwu wobec takich analiz lub możesz zapobiec ich wykonywaniu przez nieużywanie niektórych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat zapoznaj się z naszym „Oświadczeniem o ochronie danych” poniżej. Masz możliwość sprzeciwienia się wykonywaniu takich analiz. W ”Oświadczeniu o ochronie danych” przedstawimy opcje dot. sprzeciwu. 

2.    Hosting

Hosting zewnętrzny
Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe, gromadzone na tej stronie, są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi: adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. . 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Nasz host będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z wydajnością i do przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

3.    Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tej strony i jej podstron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy przechowywać dane osobowe jako poufne informacje i zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz niniejszym „Oświadczeniu o ochronie danych”. Przy każdym użyciu tej strony, zbierane będą rozmaite dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze „Oświadczenie o ochronie danych” wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, jak używamy tych danych i do jakich celów. Wyjaśnia również jak i w jakim celu informacje są gromadzone.
Pragniemy podkreślić, że przesyłanie danych przez Internet (za pośrednictwem wiadomości e-mail) może być podatne na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe, aby całkowicie zabezpieczyć dane przed dostępem osób trzecich.

 Informacje o stronie (wg RODO nazywane „administratorem danych”)
Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:
Ilapak International SA
P.O. Box 756 CH-6916 Grancia
SZWAJCARIA
Telefon: +41 091 960 59 00
E-mail: privacy@ima.it


Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail, itp.). 
Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z prawem
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.
Christian Schwinge
Schwinge GmbH
Am Kochenhof 12
70192 Stuttgart
GERMANY
Phone: +49 (0) 711 / 258560-0
E-mail: christian.schwinge@ima.it

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Możesz również w dowolnym momencie wycofać każdą zgodę, którą wyraziłeś. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez wpływu na kwestię legalności gromadzenia danych, które nastąpiło przed cofnięciem. Prawo wniesienia sprzeciwu do zbierania danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. (na podstawie art. 21 rozdział 2 rodo).

Prawo wniesienia skargi do właściwej agencji nadzoru 
W przypadku naruszenia przepisów RODO, podmioty danych są uprawnione do wniesienia skargi do agencji nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu, gdzie miało miejsce domniemane naruszenie. Prawo do wniesienia skargi jest niezależne od innych postępowań administracyjnych lub sądowych, które są dostępne jako roszczenia regresowe. 

Prawo do przekazania danych
Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub, aby w celu realizacji umowy zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej w  czytelnym formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL i / lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, sprawdzając, czy pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //”, a także przez pojawienie się ikony kłódki w pasku przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane, które nam przekazujesz, będą niedostępne dla osób trzecich.

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie
W zakresie obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania Twoich danych. Masz również prawo do skorygowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie na adres podany w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”.

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo.” Prawo do ograniczenia przetwarzania stosuje w następujących przypadkach:
• W przypadku zakwestionowania poprawności danych przez nas zarchiwizowanych- zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W trakcie trwania tego dochodzenia masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
• Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast wymagać ich usunięcia.
• Jeśli nie będziemy więcej potrzebować Twoich danych osobowych i będziesz potrzebować ich do wykonywania, ochrony lub skorzystania z uprawnień, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
• Jeśli wniosłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą ważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu wykonywania lub ochrony uprawnień lub dla ochrony praw innych osób fizycznych lub podmiotów lub w celu spełnienia ważnego interesu publicznego wymienionego przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucenie niechcianych wiadomości e-mail
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych wraz z obowiązkowymi informacjami podanymi w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” do celów wysyłania do nas materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które nie prosiliśmy. Operatorzy tej strony i jej podstron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamówionych informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies
W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są wykorzystywane, aby nasza strona była bardziej przyjazna użytkownikom, skuteczna i bardziej bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze i przechowywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Pozwalają nam na rozpoznanie przeglądarki przy kolejnych odwiedzinach naszej witryny.
Można dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby użytkownik był powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane oraz pozwolić na akceptowanie plików cookie tylko w szczególnych przypadkach lub wyłączenie akceptacji plików cookies, w konkretnych sytuacjach i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcje tej strony mogą być ograniczone. Pliki cookie, które są wymagane do wykonywania transakcji łączności elektronicznej lub świadczenia niektórych funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia bezproblemowych, zoptymalizowanych usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta. Jeśli inne pliki cookie (np. do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one omówione osobno w „Oświadczeniu o ochronie danych”.

Pliki dziennika serwera
Dostawca tej witryny i jej podstron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje obejmują:
•    Typ i wersja przeglądarki
•    System operacyjny
•    URL strony wywołującej
•    Nazwa hosta
•    Czas wysłania zapytania do serwera
•    Adres IP
Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.
Te dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w bezproblemowej i zoptymalizowanej obsłudze strony operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, informacje zawarte w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie informacje kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane przez nas w celu obsługi zapytania, i w przypadkach, gdy będziemy mieć więcej pytań. Nigdy nie udostępniamy tych informacji stronom trzecim bez Twojej zgody.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub do działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu wniosków skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) jeśli taka była wymagana. Informacje wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostają z nami, aż poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych, lub jeśli cel, dla którego dane są archiwizowane przestał obowiązywać (np. zawarliśmy nasze odpowiedzi na zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązkowych przepisów prawnych – w szczególności okresów przechowywania.

Żądanie przez e-mail, telefon lub faks
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub do działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań. Dane przesyłane nam przez nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają z nami, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych wygasł (np. po zakończeniu żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (spis danych). Działania te podejmowane są na podstawie art. 6 sek. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z usług i rozliczanie się z nich. Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Pozostaje to bez uszczerbku dla zasad dotyczących przechowywania.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics
Ta strona używa funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie przy korzystaniu z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Przechowywanie plików cookie przez Google Analytics i wykorzystanie tego narzędzia analizy są oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika do celów optymalizacji zarówno usług oferowanych w trybie online i działań reklamowych operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie cofnąć.

Anonimizacja IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o europejskim obszarze gospodarczym, przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwery Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z tej strony do generowania raportów o aktywności na stronie oraz do dokonania innych usług dla operatora strony internetowej, które są związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazany w połączeniu z Google Analytics z przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki
Masz możliwość zapobiec archiwizacji plików cookie przez dokonanie istotnych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Musimy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony w ich najszerszym zakresie. Ponadto, masz możliwość zapobiegać zapisywaniu danych generowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec zapisu danych
Możesz uniemożliwić rejestrowanie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie rezygnacji, który zapobiega zapisywaniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: dezaktywacja Google Analytics.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się „Oświadczeniem o ochronie danych Google” pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych kontraktowych
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych i wdrażamy postanowienia niemieckich agencji ochrony danych w pełni, korzystając z Google Analytics.

Parametry demograficzne dostarczane przez Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji „parametry demograficzne” udostępnianej przez Google Analytics. Dzięki temu można generować raporty informujące o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających. Źródłem tej informacji są reklamy Google, a także dane odwiedzającego uzyskane od dostawcy. Tych danych nie można przydzielić do konkretnych osób. Masz możliwość wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie poprzez zmianę odpowiednich ustawień dla reklamy na koncie Google lub możesz ogólnie zakazać rejestrowania danych przez Google Analytics, jak to wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec rejestracji danych”.

Okres archiwizacji
Dane użytkownika lub poziom dostępności przez Google objęte z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklamowymi (np. Pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy na Androida) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 26 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij następujący link:
 https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google AdWords i Google Conversion Tracking
Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program promocyjny Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W połączeniu z Google AdWords możemy użyć narzędzia Conversion Tracking. Jeśli klikniesz na reklamę publikowaną przez Google, plik cookie do śledzenia konwersji zostanie umieszczony na komputerze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka sieci web umieszcza na komputerze użytkownika. Te cookies wygasają po upływie 30 dni i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tego serwisu i plik cookie nie wygasł, Google oraz my uznamy, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany do tej strony.
Do każdego klienta Google AdWords przypisany jest inny plik cookie. Te pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane przy pomocy plików cookie konwersji są używane do generowania statystyk dot. konwersji klientów AdWords, którzy zobowiązali się do korzystania z funkcji Conversion Tracking. Użytkownicy otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamy i zostali połączeni do strony wyposażonej w tagu śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymują informacji, które pozwoliłyby im na identyfikację tych użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, masz możliwość w dowolnym momencie wnieść swój sprzeciw wobec zastosowania przez dezaktywację plików cookie Google Conversion Tracking za pośrednictwem ustawień użytkownika w przeglądarce internetowej. Jeśli to zrobisz, nie będziesz brany pod uwagę w statystykach śledzenia konwersji. Przechowywanie plików cookie Conversion i wykorzystanie tego narzędzia śledzenia jest oparte na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika, w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie cofnąć. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o Google AdWords i Google Conversion Tracking, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, że użytkownik będzie powiadamiany za każdym razem gdy ciasteczka są umieszczane na komputerze i możesz zezwolić na zapisywanie plików cookie tylko w niektórych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookies, możesz również aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcje tej strony mogą być ograniczone.

6. Newsletter

Dane newslettera
Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebowali od Ciebie adres e-mail, a także informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail wraz ze zgodą na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie dobrowolnie. Będziemy wykorzystywać te dane tylko dla wysyłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać danych stronom trzecim. W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza newslettera występuje wyłącznie na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz cofnąć swoją zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania newslettera w dowolnym momencie klikając na link „Cofnij subskrypcję” w newsletterze. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.  Dane poddane archiwizacji w celu zapisania się na newsletter będą archiwizowane przez nas aż do momentu wypisania z newslettera. Po anulowaniu subskrypcji newslettera, dane zostaną usunięte. Nie będzie to miało wpływu na dane, które  archiwizowaliśmy do innych celów. Po wypisaniu się newslettera, Twój adres e-mail może być przechowywany przez nas lub dostawcę usługi na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno naszemu interesowi, jak i przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania subskrybcji (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przechowywania na czarnej liście jest nieokreślony. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

MailChimp
Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłki newslettera Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp to usługa, która między innymi może zostać wdrożona do organizowania i analizowania wysyłki newsletterów. Gdy podajesz dane w celu zapisania się na newsletter (np. adres e-mail), informacje są przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych. MailChimp jest w posiadaniu certyfikatu, zgodnego z „UE-USA Privacy Shield”. „Privacy Shield” jest konwencją zawartą między Unią Europejską (UE) oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA), której celem jest nakaz przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w Stanach Zjednoczonych. Przy pomocy narzędzia MailChimp możemy analizować skuteczność naszych kampanii newsletterowych. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej przez narzędzie MailChimp, plik, który został załączony do e-maila (tak zwane web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie można określić, czy wiadomość newsletter została otwarta i na który link kliknął odbiorca. Informacje techniczne są również zapisywane w tym czasie (na przykład czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego). Tej informacji nie można przydzielić do odbiorcy odpowiednio w newsletterze. Jedynym celem jest wykonanie analiz statystycznych z kampanii. Wyniki takich analiz może służyć do efektywnego dostosowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorców. Jeśli nie chcesz zezwolić na analizę MailChimp, musisz wypisać się z newslettera. W każdej wiadomości podajemy link do wypisania się z newslettera. Ponadto, można również wypisać się z newslettera na stronie internetowej. Dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Może cofnąć wszelkie zgody, którą dałeś w dowolnym momencie poprzez cofnięcie subskrypcji. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności transakcji przetwarzania danych przeprowadzonych przed cofnięciem zgody. Dane poddane archiwizacji w celu zapisania się na newsletter będą archiwizowane przez nas, aż do momentu wypisania z newslettera. Po anulowaniu subskrypcji, dane zostaną usunięte z naszych serwerów jak i serwerów MailChimp. Nie będzie to miało wpływu na dane, które  archiwizowaliśmy do innych celów.  Po wypisaniu się z listy newslettera Twój adres e-mail może być przechowywany przez nas lub dostawcę usługi na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno naszemu interesowi, jak i interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania subskrybcji (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przechowywania na czarnej liście jest nieokreślony. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności danych MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych umowy
Zawarliśmy z MailChimp tak zwaną „Umowę o przetwarzaniu danych”, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i powstrzymania się od udostępniania ich stronom trzecim.

7. Wtyczki i narzędzia

Youtube
Ta strona zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli odwiedzasz stronę na naszym serwisie internetowym, do której wtyczka YouTube została zintegrowana, wówczas ustanowione zostanie połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, która z naszych stron została odwiedzona.  Ponadto, YouTube będzie mógł umieścić różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Przy pomocy tych plików cookie YouTube będzie mógł uzyskać informacje na temat odwiedzających naszą witrynę. Między innymi informacja ta będzie służyć do generowania statystyk wideo w celu zwiększenia przyjazności witryny i aby zapobiec próbom popełnienia oszustwa. Pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta YouTube podczas odwiedzania naszej strony, pozwalasz YouTube na bezpośrednie przypisanie swoich wzorców przeglądania do swojego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta YouTube. Korzystanie z YouTube opiera się na naszym interesie w prezentowaniu treści online w atrakcyjny sposób. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to stanowi nasz uzasadniony interes. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak YouTube obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Vimeo
Ta strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej witryny, na której zintegrowano wtyczkę Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. W rezultacie serwer Vimeo otrzyma informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany do Vimeo lub nie masz konta w Vimeo. Informacje zarejestrowane przez Vimeo zostaną przesłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, umożliwiasz Vimeo bezpośrednie przypisywanie wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo. Korzystanie z Vimeo YouTube opiera się na naszym interesie w prezentowaniu treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 sek. 1 lit. f RODO jest to uzasadniony interes. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie cofnąć. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Vimeo obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Vimeo pod: https://vimeo.com/privacy.

Mapy Google 
Za pośrednictwem interfejsu API ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, twój adres IP musi być zapisany. Z reguły informacje te są przekazywane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej witryny nie ma kontroli nad przesyłaniem danych. Korzystamy z Map Google, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i ułatwić znalezienie lokalizacji ujawnionych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google reCAPTCHA
Na tej stronie korzystamy z „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. ReCAPTCHA służy do określenia, czy dane wprowadzone na naszych stronach internetowych (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez użytkownika, czy przez automatyczny program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowania odwiedzających na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest wyzwalana automatycznie, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Do celów tej analizy, reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas jaki odwiedzający spędził na stronie lub ruch kursora inicjowany przez użytkownika). Dane śledzone podczas analizy są przesyłane do Google. Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są powiadamiani o trwającej analizie. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Stanowi to uzasadniony interes operatora, aby chronić zawartość online operatora przed nadużyciem przez systemy zautomatyzowane systemy szpiegostwa przemysłowego i przed spamem.  Aby uzyskać więcej informacji o Google reCAPTCHA, zapoznaj się Polityką prywatności danych Google i Warunkami korzystania pod poniższymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://policies.google.com/terms ? hl = en.

8. Inne usługi

Aplikacja o pracę
Oferujemy odwiedzającym stronę internetową możliwość złożenia do nas aplikacji o pracę (np. Pocztą elektroniczną, pocztą, poprzez przesłanie internetowego formularza wniosku o pracę). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z procesem aplikacyjnym. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi prawami do prywatności danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych
Jeśli prześlesz do nas aplikację o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. Dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), Są one wymagane do podjęcia decyzji dotyczącej zakładu lub zatrudnienia. Podstawą prawną wyżej wymienionych przepisów jest § 26 nowego RODO zgodnie z prawem niemieckim (Negocjacja stosunku pracy), art. 6 sek. 1 lit. b RODO (ogólne negocjacje kontraktowe) oraz - o ile wyraziłeś na to zgodę - art. 6 sek. 1 lit. RODO. Możesz cofnąć dowolną zgodę wyrażoną w dowolnym momencie. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.
Jeśli aplikowanie o pracę skutkuje rekrutacją, przesłane dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 nowego RODO i art. 6 sek. 1 lit. b RODO w celu wdrożenia stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych
Jeżeli nie jesteśmy w stanie złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przesłanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury składania wniosku (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacji zostaną zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą wymagane po upływie 6 miesięcy (np. Z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania. Dłuższe przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe wymogi dotyczące zatrzymywania danych wykluczają usunięcie.

Baza kandydatów
Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możesz dołączyć do naszej bazy kandydatów. W przypadku przyjęcia wszystkie dokumenty i informacje z wniosku zostaną przeniesione do bazy kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wolnych miejsc pracy. Wstęp do bazy kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Umowa przedłożenia jest dobrowolna i nie ma związku z trwającą procedurą składania wniosków. Można w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę. W takim przypadku dane z bazy zostaną nieodwołalnie usunięte, pod warunkiem, że nie ma prawnych powodów do ich przechowywania. Dane z bazy kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.

Nasza obecność w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych za pośrednictwem sieci społecznościowych

Prowadzimy ogólnodostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej. Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Google+ itp., mogą ogólnie kompleksowo analizować zachowanie użytkowników, jeśli odwiedzasz ich witrynę lub witrynę ze zintegrowanymi treściami w mediach społecznościowych (np. Przyciski lub banery reklamowe). Podczas odwiedzania naszych stron mediów społecznościowych uruchamiane są liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. Szczegółowo:
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto w mediach społecznościowych i odwiedzasz naszą stronę w mediach społecznościowych, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do twojego konta użytkownika. W pewnych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą być również rejestrowane, jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz konta w odpowiednim portalu społecznościowym. W takim przypadku dane te są gromadzone, na przykład za pośrednictwem plików cookie przechowywanych na Twoim urządzeniu lub poprzez rejestrację adresu IP. Korzystając z zebranych w ten sposób danych, operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób możesz wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach wewnątrz i na zewnątrz swojej obecności w mediach społecznościowych. Jeśli masz konto w sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na dowolnym urządzeniu, na którym jesteś lub byłeś zalogowany.
Należy również pamiętać, że nie możemy odtworzyć wszystkich operacji przetwarzania w portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, operatorzy portali społecznościowych mogą zatem przeprowadzać dodatkowe operacje przetwarzania. Szczegóły można znaleźć w warunkach użytkowania i polityce prywatności odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna
Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych powinny zapewniać jak najszerszą obecność w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na rozbieżnych podstawach prawnych, które określają operatorzy sieci społecznościowych (np. Zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odpowiedzialność i dochodzenie praw
Jeśli odwiedzasz jedną z naszych witryn mediów społecznościowych (np. Facebook), my wraz z operatorem platformy mediów społecznościowych jesteśmy odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych wywołane podczas tej wizyty. Zasadniczo możesz chronić swoje prawa (informacje, sprostowanie, usuwanie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i reklamację) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora właściwego portalu społecznościowego (np. Facebooka).
Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portalu społecznościowego, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych na portalach społecznościowych. Nasze zasady są określone przez politykę firmy odpowiedniego dostawcy.

Czas przechowywania
Dane zebrane bezpośrednio od nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko wygaśnie cel ich przechowywania, poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych wygasł. Przechowywane pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności dotyczące  okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
Nie mamy kontroli nad czasem przechowywania danych przechowywanych przez operatorów sieci społecznościowych na ich własne potrzeby. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. W ich polityce prywatności, patrz poniżej).  Czas przechowywania: Dane zebrane bezpośrednio od nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko wygaśnie cel ich przechowywania, poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych wygasł. Przechowywane pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone. Nie mamy kontroli nad czasem przechowywania danych przechowywanych przez operatorów sieci społecznościowych na ich własne potrzeby. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. W ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Social media

Facebook
Posiadamy  profil na Facebooku. Dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Facebook jest certyfikowany w ramach UE-USA Privacy Shield. Możesz dostosować ustawienia reklam niezależnie na swoim koncie użytkownika. Kliknij następujący link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter
Korzystamy z Twitter. Dostawcą jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Twitter jest certyfikowany w ramach UE-USA Privacy Shield. Możesz dostosować ustawienia prywatności na Twitterze na swoim koncie użytkownika. Kliknij następujący link i zaloguj się: https://twitter.com/personalization. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy.

LinkedIn
Posiadamy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn jest certyfikowany w ramach UE-USA Privacy Shield. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie. Jeśli chcesz wyłączyć reklamowe pliki cookie LinkedIn, skorzystaj z następującego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube
We have a profile on YouTube. The provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Details on how they handle your personal data can be found in the YouTube privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Zapisz się do naszego newslettera

Wypełnij ten formularz, aby być zawsze na bieżąco z rozwiązaniami Ilapak

Formularz wypełniony prawidłowo!